ἁμαρτίαις
Englishman's Concordance
ἁμαρτίαις (hamartiais) — 9 Occurrences

John 8:24 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν
NAS: to you that you will die in your sins; for unless
KJV: in your sins: for if
INT: in the sins of you if

John 8:24 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
NAS: [He], you will die in your sins.
KJV: in your sins.
INT: in the sins of you

John 9:34 N-DFP
GRK: αὐτῷ Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης
NAS: entirely in sins, and are you teaching
KJV: born in sins, and dost thou
INT: to him In sins you were born

1 Corinthians 15:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
NAS: you are still in your sins.
KJV: in your sins.
INT: in the sins of you

Ephesians 2:1 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
NAS: in your trespasses and sins,
KJV: in trespasses and sins;
INT: and the sins you

1 Timothy 5:22 N-DFP
GRK: μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις σεαυτὸν
NAS: share [responsibility for] the sins of others;
KJV: of other men's sins: keep
INT: nor share in sins of others Yourself

2 Timothy 3:6 N-DFP
GRK: γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις
NAS: weighed down with sins, led
KJV: laden with sins, led away
INT: weak women burdened with sins led away by lusts

1 Peter 2:24 N-DFP
GRK: ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ
NAS: that we might die to sin and live
KJV: being dead to sins, should live
INT: that to sins having been dead

Revelation 18:4 N-DFP
GRK: συνκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς καὶ
NAS: that you will not participate in her sins and receive
KJV: partakers of her sins, and that
INT: you might have fellowship in the sins of her and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page