καταφρονήσας
Englishman's Concordance
καταφρονήσας (kataphronēsas) — 1 Occurrence

Hebrews 12:2 V-APA-NMS
GRK: σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ
NAS: the cross, despising the shame,
KJV: the cross, despising the shame,
INT: [the] cross [the] shame having despised at right hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page