καταφρονείτω
Englishman's Concordance
καταφρονείτω (kataphroneitō) — 1 Occurrence

1 Timothy 4:12 V-PMA-3S
GRK: τῆς νεότητος καταφρονείτω ἀλλὰ τύπος
NAS: Let no one look down on your youthfulness,
KJV: Let no man despise thy youth;
INT: youth let despise but a pattern

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page