καταφρονήσητε
Englishman's Concordance
καταφρονήσητε (kataphronēsēte) — 1 Occurrence

Matthew 18:10 V-ASA-2P
GRK: Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν
NAS: See that you do not despise one
KJV: Take heed that ye despise not one
INT: See not you despise one of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page