καταφρονεῖς
Englishman's Concordance
καταφρονεῖς (kataphroneis) — 1 Occurrence

Romans 2:4 V-PIA-2S
GRK: τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς ἀγνοῶν ὅτι
NAS: Or do you think lightly of the riches
KJV: Or despisest thou the riches of his
INT: the patience despise you not knowing that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page