καταφρονεῖτε
Englishman's Concordance
καταφρονεῖτε (kataphroneite) — 1 Occurrence

1 Corinthians 11:22 V-PIA-2P
GRK: τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε καὶ καταισχύνετε
NAS: Or do you despise the church
KJV: in? or despise ye the church of God,
INT: of God do you despise and put to shame

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page