καταφρονείτωσαν
Englishman's Concordance
καταφρονείτωσαν (kataphroneitōsan) — 1 Occurrence

1 Timothy 6:2 V-PMA-3P
GRK: δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί
NAS: as their masters must not be disrespectful to them because
KJV: not despise [them], because
INT: masters not let them despise [them] because brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page