λογιζομένους
Englishman's Concordance
λογιζομένους (logizomenous) — 1 Occurrence

2 Corinthians 10:2 V-PPM/P-AMP
GRK: τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς
NAS: some, who regard us as if
KJV: some, which think of us as
INT: some who reckon of us as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page