λογίζεται
Englishman's Concordance
λογίζεται (logizetai) — 5 Occurrences

Romans 4:4 V-PIM/P-3S
GRK: μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν
NAS: his wage is not credited as a favor,
KJV: the reward not reckoned of grace,
INT: reward not is reckoned according to grace

Romans 4:5 V-PIM/P-3S
GRK: τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ πίστις
NAS: his faith is credited as righteousness,
KJV: faith is counted for
INT: the ungodly is reckoned the faith

Romans 4:6 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς
NAS: God credits righteousness
KJV: God imputeth righteousness
INT: God credits righteousness apart from

Romans 9:8 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα
NAS: of the promise are regarded as descendants.
KJV: of the promise are counted for
INT: of the promise are reckoned for seed

1 Corinthians 13:5 V-PIM/P-3S
GRK: παροξύνεται οὐ λογίζεται τὸ κακόν
NAS: is not provoked, does not take into account a wrong
KJV: not easily provoked, thinketh no evil;
INT: is easily provoked not thinks evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page