ἐλογίσθη
Englishman's Concordance
ἐλογίσθη (elogisthē) — 9 Occurrences

Mark 15:28 V-AIP-3S
GRK: μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: And he was numbered with
INT: with [the] lawless he was reckoned

Luke 22:37 V-AIP-3S
GRK: μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ γὰρ
NAS: be fulfilled in Me, 'AND HE WAS NUMBERED WITH TRANSGRESSORS;
KJV: And he was reckoned among
INT: with [the] lawless he was reckoned also indeed

Romans 4:3 V-AIP-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: GOD, AND IT WAS CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: God, and it was counted unto him for
INT: God and it was reckoned to him for

Romans 4:9 V-AIP-3S
GRK: λέγομεν γάρ Ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ
NAS: FAITH WAS CREDITED TO ABRAHAM
KJV: that faith was reckoned to Abraham for
INT: we say indeed was credited to Abraham

Romans 4:10 V-AIP-3S
GRK: πῶς οὖν ἐλογίσθη ἐν περιτομῇ
NAS: then was it credited? While he was circumcised,
KJV: was it then reckoned? when he was in
INT: How then was it credited in circumcision

Romans 4:22 V-AIP-3S
GRK: διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: IT WAS ALSO CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: therefore it was imputed to him
INT: therefore also it was credited to him for

Romans 4:23 V-AIP-3S
GRK: μόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ
NAS: was it written that it was credited to him,
KJV: alone, that it was imputed to him;
INT: only that it was credited to him

Galatians 3:6 V-AIP-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: GOD, AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: God, and it was accounted to him for
INT: God and it was reckoned to him for

James 2:23 V-AIP-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
NAS: GOD, AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS,
KJV: God, and it was imputed unto him for
INT: God and it was reckoned to him for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page