Παρακλήσεως
Englishman's Concordance
Παρακλήσεως (Paraklēseōs) — 12 Occurrences

Acts 4:36 N-GFS
GRK: μεθερμηνευόμενον Υἱὸς Παρακλήσεως Λευίτης Κύπριος
NAS: means Son of Encouragement),
KJV: The son of consolation,) a Levite,
INT: translated Son of encouragement a Levite a Cypriot

Acts 13:15 N-GFS
GRK: ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν
NAS: word of exhortation for the people,
KJV: any word of exhortation for
INT: you a word of exhortaion to the

Romans 15:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν
NAS: perseverance and the encouragement of the Scriptures
KJV: and comfort of the scriptures
INT: through the encouragement of the Scriptures

Romans 15:5 N-GFS
GRK: καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν
NAS: perseverance and encouragement grant
KJV: of patience and consolation grant you
INT: and encouragement give you

2 Corinthians 1:3 N-GFS
GRK: θεὸς πάσης παρακλήσεως
NAS: and God of all comfort,
KJV: the God of all comfort;
INT: God of all comfort

2 Corinthians 1:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα
NAS: affliction with the comfort with which
KJV: trouble, by the comfort wherewith we
INT: through the comfort with which we are comforted

2 Corinthians 1:6 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας
NAS: we are afflicted, it is for your comfort and salvation;
KJV: your consolation and
INT: your comfort and salvation

2 Corinthians 1:6 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης
NAS: we are comforted, it is for your comfort, which is effective
KJV: your consolation and
INT: your comfort being done

2 Corinthians 1:7 N-GFS
GRK: καὶ τῆς παρακλήσεως
NAS: also you are [sharers] of our comfort.
KJV: [shall ye be] also of the consolation.
INT: also of the comfort

2 Corinthians 8:4 N-GFS
GRK: μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν
NAS: us with much urging for the favor
KJV: much intreaty that we
INT: with much entreaty imploring of us

Hebrews 12:5 N-GFS
GRK: ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως ἥτις ὑμῖν
NAS: and you have forgotten the exhortation which
KJV: ye have forgotten the exhortation which
INT: you have forgotten the exhortation which to you

Hebrews 13:22 N-GFS
GRK: λόγου τῆς παρακλήσεως καὶ γὰρ
NAS: word of exhortation, for I have written
KJV: the word of exhortation: for
INT: word of exhortation also indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page