παράκλησιν
Englishman's Concordance
παράκλησιν (paraklēsin) — 7 Occurrences

Luke 2:25 N-AFS
GRK: εὐλαβής προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
NAS: looking for the consolation of Israel;
KJV: waiting for the consolation of Israel:
INT: devout waiting for [the] consolation of Israel

Luke 6:24 N-AFS
GRK: ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν
NAS: for you are receiving your comfort in full.
KJV: ye have received your consolation.
INT: you are receiving the comfort of you

1 Corinthians 14:3 N-AFS
GRK: οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν
NAS: for edification and exhortation and consolation.
KJV: and exhortation, and
INT: building up and encouragement and consolation

2 Corinthians 8:17 N-AFS
GRK: τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο σπουδαιότερος
NAS: accepted our appeal, but being
KJV: he accepted the exhortation; but
INT: the indeed exhortation he received more earnest

2 Thessalonians 2:16 N-AFS
GRK: καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ
NAS: us eternal comfort and good
KJV: [us] everlasting consolation and
INT: and having given [us] comfort eternal and

Philemon 1:7 N-AFS
GRK: ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ
NAS: joy and comfort in your love,
KJV: joy and consolation in thyINT: we have and encouragement by occasion of the

Hebrews 6:18 N-AFS
GRK: θεόν ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ
NAS: strong encouragement to take hold
KJV: a strong consolation, who
INT: [for] God strong encouragement we might have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page