παρακλήσει
Englishman's Concordance
παρακλήσει (paraklēsei) — 7 Occurrences

Acts 9:31 N-DFS
GRK: καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου
NAS: of the Lord and in the comfort of the Holy
KJV: and in the comfort of the Holy
INT: and in the comfort of the Holy

Acts 15:31 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ παρακλήσει
NAS: because of its encouragement.
KJV: they rejoiced for the consolation.
INT: at the encouragement

Romans 12:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρακλήσει ὁ μεταδιδοὺς
NAS: he who exhorts, in his exhortation; he who gives,
KJV: on exhortation: he that giveth,
INT: in the exhortation he that imparts

2 Corinthians 7:4 N-DFS
GRK: πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει ὑπερπερισσεύομαι τῇ
NAS: I am filled with comfort; I am overflowing
KJV: I am filled with comfort, I am exceeding
INT: I have been filled with encouragement I overabound

2 Corinthians 7:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη
NAS: but also by the comfort with which
KJV: by the consolation wherewith
INT: by the encouragement with which he was encouraged

2 Corinthians 7:13 N-DFS
GRK: δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως
NAS: And besides our comfort, we rejoiced
KJV: in your comfort: yea, and exceedingly
INT: moreover the comfort of us the more abundantly

1 Timothy 4:13 N-DFS
GRK: ἀναγνώσει τῇ παρακλήσει τῇ διδασκαλίᾳ
NAS: to the [public] reading [of Scripture], to exhortation and teaching.
KJV: to reading, to exhortation, to doctrine.
INT: to reading to exhortation to teaching

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page