φυλακαῖς
Englishman's Concordance
φυλακαῖς (phylakais) — 3 Occurrences

Acts 26:10 N-DFP
GRK: ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν
NAS: of the saints in prisons, having received
KJV: shut up in prison, having received
INT: I in prisons shut up the

2 Corinthians 6:5 N-DFP
GRK: πληγαῖς ἐν φυλακαῖς ἐν ἀκαταστασίαις
NAS: in beatings, in imprisonments, in tumults,
KJV: stripes, in imprisonments, in tumults,
INT: beatings in imprisonments in riots

2 Corinthians 11:23 N-DFP
GRK: περισσοτέρως ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως ἐν
NAS: in far more imprisonments, beaten
KJV: in prisons more frequent,
INT: more abundantly in imprisonments more abundantly in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page