Προφήτευσον
Englishman's Concordance
Προφήτευσον (Prophēteuson) — 3 Occurrences

Matthew 26:68 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Προφήτευσον ἡμῖν χριστέ
NAS: and said, Prophesy to us, You Christ;
KJV: Saying, Prophesy unto us, thou Christ,
INT: saying Prophesy to us Christ

Mark 14:65 V-AMA-2S
GRK: λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον καὶ οἱ
NAS: and to say to Him, Prophesy! And the officers
KJV: unto him, Prophesy: and
INT: to say to him Prophesy and the

Luke 22:64 V-AMA-2S
GRK: ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον τίς ἐστιν
NAS: Him, saying, Prophesy, who
KJV: him, saying, Prophesy, who is it
INT: were asking saying Prophesy who is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page