προφῆται
Englishman's Concordance
προφῆται (prophētai) — 21 Occurrences

Matthew 7:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται
NAS: is the Law and the Prophets.
KJV: the law and the prophets.
INT: and the prophets

Matthew 11:13 N-NMP
GRK: γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ
NAS: For all the prophets and the Law
KJV: For all the prophets and the law
INT: indeed the prophets and the

Matthew 13:17 N-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι
NAS: to you that many prophets and righteous men
KJV: That many prophets and righteous
INT: that many prophets and righteous [men]

Matthew 22:40 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται
NAS: the whole Law and the Prophets.
KJV: the law and the prophets.
INT: and the prophets

Luke 10:24 N-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς
NAS: to you, that many prophets and kings
KJV: that many prophets and kings
INT: that many prophets and kings

Luke 16:16 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου
NAS: The Law and the Prophets [were proclaimed] until
KJV: and the prophets [were] until
INT: and the prophets [were] until John

Luke 24:25 N-NMP
GRK: ἐλάλησαν οἱ προφῆται
NAS: in all that the prophets have spoken!
KJV: all that the prophets have spoken:
INT: spoke the prophets

John 1:45 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν Ἰησοῦν
NAS: in the Law and [also] the Prophets wrote--
KJV: and the prophets, did write,
INT: and the prophets we have found Jesus

John 8:52 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται καὶ σὺ
NAS: died, and the prophets [also]; and You say,
KJV: is dead, and the prophets; and thou
INT: and the prophets and you

John 8:53 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα
NAS: who died? The prophets died too;
KJV: and the prophets are dead:
INT: and the prophets died whom

Acts 3:24 N-NMP
GRK: δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ
NAS: all the prophets who
KJV: and all the prophets from Samuel
INT: moreover the prophets from Samuel

Acts 10:43 N-NMP
GRK: πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν
NAS: Of Him all the prophets bear witness
KJV: all the prophets witness,
INT: all the prophets bear witness [that] forgiveness

Acts 11:27 N-NMP
GRK: ἀπὸ Ἰεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: time some prophets came down
KJV: days came prophets from Jerusalem
INT: from Jerusalem prophets to Antioch

Acts 13:1 N-NMP
GRK: οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι
NAS: in the church that was [there], prophets and teachers:
KJV: Antioch certain prophets and teachers;
INT: being church prophets and teachers

Acts 15:32 N-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες διὰ
NAS: being prophets themselves,
KJV: Silas, being prophets also themselves,
INT: also themselves prophets being by

Acts 26:22 N-NMP
GRK: τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων
NAS: but what the Prophets and Moses
KJV: those which the prophets and
INT: both the prophets said was about

1 Corinthians 12:29 N-NMP
GRK: μὴ πάντες προφῆται μὴ πάντες
NAS: are they? All are not prophets, are they? All
KJV: [are] all prophets? [are] all
INT: not all prophets not all

1 Corinthians 14:29 N-NMP
GRK: προφῆται δὲ δύο
NAS: three prophets speak,
KJV: Let the prophets speak two
INT: prophets moreover two

1 Peter 1:10 N-NMP
GRK: καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ
NAS: salvation, the prophets who prophesied
KJV: salvation the prophets have enquired
INT: and searched out [the] prophets the [ones] of

Revelation 11:10 N-NMP
GRK: οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς
NAS: these two prophets tormented those
KJV: two prophets tormented
INT: the two prophets tormented them that

Revelation 18:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ προφῆται ὅτι ἔκρινεν
NAS: and apostles and prophets, because
KJV: apostles and prophets; for God
INT: and [you] prophets for did judge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page