προφήτας
Englishman's Concordance
προφήτας (prophētas) — 15 Occurrences

Matthew 5:12 N-AMP
GRK: ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ
NAS: they persecuted the prophets who were before
KJV: persecuted they the prophets which
INT: they persecuted the prophets who [were] before

Matthew 5:17 N-AMP
GRK: ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον
NAS: or the Prophets; I did not come
KJV: the law, or the prophets: I am not
INT: or the prophets not I came

Matthew 23:31 N-AMP
GRK: φονευσάντων τοὺς προφήτας
NAS: of those who murdered the prophets.
KJV: of them which killed the prophets.
INT: having murdered the prophets

Matthew 23:34 N-AMP
GRK: πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς
NAS: I am sending you prophets and wise men
KJV: unto you prophets, and wise men,
INT: to you prophets and wise [men]

Matthew 23:37 N-AMP
GRK: ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα
NAS: who kills the prophets and stones
KJV: [thou] that killest the prophets, and
INT: kill the prophets and stone

Luke 11:49 N-AMP
GRK: εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους
NAS: I will send to them prophets and apostles,
KJV: them prophets and
INT: to them prophets and apostles

Luke 13:28 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ
NAS: and all the prophets in the kingdom
KJV: and all the prophets, in the kingdom
INT: all the prophets in the

Luke 13:34 N-AMP
GRK: ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα
NAS: [the city] that kills the prophets and stones
KJV: killest the prophets, and
INT: kill the prophets and stone

Luke 16:29 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτῶν
NAS: Moses and the Prophets; let them hear
KJV: and the prophets; let them hear
INT: and the prophets let them hear them

Romans 11:3 N-AMP
GRK: Κύριε τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν
NAS: THEY HAVE KILLED YOUR PROPHETS, THEY HAVE TORN DOWN
KJV: thy prophets, and
INT: Lord the prophets of you they killed

1 Corinthians 12:28 N-AMP
GRK: ἀποστόλους δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους
NAS: second prophets, third
KJV: secondarily prophets, thirdly
INT: apostles secondly prophets thirdly teachers

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: τοὺς δὲ προφήτας τοὺς δὲ
NAS: and some [as] prophets, and some
KJV: and some, prophets; and
INT: some moreover prophets some moreover

1 Thessalonians 2:15 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς προφήτας καὶ ἡμᾶς
NAS: Jesus and the prophets, and drove
KJV: their own prophets, and
INT: and their own prophets and us

James 5:10 N-AMP
GRK: μακροθυμίας τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλησαν
NAS: take the prophets who
KJV: brethren, the prophets, who
INT: of patience the prophets who spoke

Revelation 10:7 N-AMP
GRK: δούλους τοὺς προφήτας
NAS: to His servants the prophets.
KJV: to his servants the prophets.
INT: servants the prophets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page