προφητῶν
Englishman's Concordance
προφητῶν (prophētōn) — 32 Occurrences

Matthew 2:23 N-GMP
GRK: διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος
NAS: through the prophets: He shall be called
KJV: by the prophets,
INT: through the prophets that a Nazarene

Matthew 16:14 N-GMP
GRK: ἕνα τῶν προφητῶν
NAS: or one of the prophets.
KJV: or one of the prophets.
INT: one of the prophets

Matthew 23:29 N-GMP
GRK: τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε
NAS: the tombs of the prophets and adorn
KJV: the tombs of the prophets, and
INT: tombs of the prophets and adorn

Matthew 23:30 N-GMP
GRK: αἵματι τῶν προφητῶν
NAS: with them in [shedding] the blood of the prophets.'
KJV: in the blood of the prophets.
INT: blood of the prophets

Matthew 26:56 N-GMP
GRK: γραφαὶ τῶν προφητῶν Τότε οἱ
NAS: the Scriptures of the prophets. Then
KJV: the scriptures of the prophets might be fulfilled.
INT: Scriptures of the prophets Then the

Mark 6:15 N-GMP
GRK: εἷς τῶν προφητῶν
NAS: like one of the prophets [of old].
KJV: as one of the prophets.
INT: one of the prophets

Mark 8:28 N-GMP
GRK: εἷς τῶν προφητῶν
NAS: but others, one of the prophets.
KJV: others, One of the prophets.
INT: one of the prophets

Luke 1:70 N-GMP
GRK: ἀπ' αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ
NAS: of His holy prophets from of old--
KJV: holy prophets, which
INT: of old prophets of his

Luke 11:47 N-GMP
GRK: μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ
NAS: the tombs of the prophets, and [it was] your fathers
KJV: the sepulchres of the prophets, and
INT: tombs of the prophets and

Luke 11:50 N-GMP
GRK: πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον
NAS: of all the prophets, shed
KJV: of all the prophets, which
INT: of all the prophets poured out

Luke 16:31 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν
NAS: to Moses and the Prophets, they will not be persuaded
KJV: and the prophets, neither
INT: and the prophets not they hear

Luke 18:31 N-GMP
GRK: διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ
NAS: through the prophets about the Son
KJV: by the prophets concerning the Son
INT: by the prophets about the Son

Luke 24:27 N-GMP
GRK: πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς
NAS: and with all the prophets, He explained
KJV: all the prophets, he expounded
INT: all the prophets he interpreted to them

Acts 3:18 N-GMP
GRK: πάντων τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν
NAS: of all the prophets, that His Christ
KJV: his prophets, that Christ
INT: of all the prophets [that] should suffer the

Acts 3:21 N-GMP
GRK: αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν
NAS: of His holy prophets from ancient time.
KJV: holy prophets since
INT: of old his prophets

Acts 3:25 N-GMP
GRK: υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς
NAS: It is you who are the sons of the prophets and of the covenant
KJV: the children of the prophets, and
INT: sons of the prophets and of the

Acts 7:42 N-GMP
GRK: Βίβλῳ τῶν προφητῶν Μὴ σφάγια
NAS: in the book of the prophets, IT WAS NOT TO ME THAT YOU OFFERED
KJV: the book of the prophets, O ye house
INT: book of the prophets not Slain beasts

Acts 7:52 N-GMP
GRK: τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν
NAS: Which one of the prophets did your fathers
KJV: Which of the prophets have not
INT: Which of the prophets not did persecute

Acts 13:15 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ
NAS: of the Law and the Prophets the synagogue officials
KJV: and the prophets the rulers of the synagogue
INT: and of the prophets sent the

Acts 13:27 N-GMP
GRK: φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ
NAS: the utterances of the prophets which are read
KJV: the voices of the prophets which
INT: voices of the prophets who on

Acts 15:15 N-GMP
GRK: λόγοι τῶν προφητῶν καθὼς γέγραπται
NAS: the words of the Prophets agree,
KJV: the words of the prophets; as
INT: words of the prophets as it has been written

Acts 28:23 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωὶ
NAS: of Moses and from the Prophets, from morning
KJV: and [out of] the prophets, from
INT: and the prophets from morning

Romans 1:2 N-GMP
GRK: διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν
NAS: through His prophets in the holy
KJV: by his prophets in the holy
INT: through the prophets of him in

Romans 3:21 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν
NAS: by the Law and the Prophets,
KJV: the law and the prophets;
INT: and the prophets

1 Corinthians 14:32 N-GMP
GRK: καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
NAS: and the spirits of prophets are subject
KJV: the spirits of the prophets are subject
INT: And spirits of prophets to prophets are subject

Ephesians 2:20 N-GMP
GRK: ἀποστόλων καὶ προφητῶν ὄντος ἀκρογωνιαίου
NAS: of the apostles and prophets, Christ
KJV: and prophets, Jesus
INT: apostles and prophets being [the] cornerstone

Hebrews 11:32 N-GMP
GRK: καὶ τῶν προφητῶν
NAS: of David and Samuel and the prophets,
KJV: Samuel, and [of] the prophets:
INT: and of the prophets

2 Peter 3:2 N-GMP
GRK: τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς
NAS: by the holy prophets and the commandment
KJV: the holy prophets, and
INT: the holy prophets and of the

Revelation 16:6 N-GMP
GRK: ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ
NAS: of saints and prophets, and You have given
KJV: and prophets, and
INT: of saints and of prophets they poured out and

Revelation 18:24 N-GMP
GRK: αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων
NAS: the blood of prophets and of saints
KJV: the blood of prophets, and
INT: her [the] blood of prophets and saints

Revelation 22:6 N-GMP
GRK: πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν
NAS: of the spirits of the prophets, sent
KJV: God of the holy prophets sent his
INT: spirits of the prophets sent the

Revelation 22:9 N-GMP
GRK: σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν
NAS: and of your brethren the prophets and of those
KJV: brethren the prophets, and
INT: of you the prophets and of those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page