ῥομφαία
Englishman's Concordance
ῥομφαία (rhomphaia) — 6 Occurrences

Luke 2:35 N-NFS
GRK: ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία ὅπως ἂν
NAS: and a sword will pierce even
KJV: (Yea, a sword shall pierce through thy
INT: soul will go through a sword so that anyhow

Revelation 1:16 N-NFS
GRK: στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα
NAS: two-edged sword; and His face
KJV: a sharp twoedged sword: and his
INT: mouth of him a sword two-edged sharp

Revelation 2:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός
NAS: against them with the sword of My mouth.
KJV: them with the sword of my mouth.
INT: with the sword the mouth

Revelation 6:8 N-DFS
GRK: ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν
NAS: to kill with sword and with famine
KJV: to kill with sword, and with
INT: to kill with sword and with

Revelation 19:15 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα ἵνα
NAS: a sharp sword, so
KJV: goeth a sharp sword, that with
INT: of him goes forth a sword sharp that

Revelation 19:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου
NAS: were killed with the sword which came
KJV: with the sword of him that sat
INT: with the sword of him who sits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page