1062. γάμος (gamos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1062. γάμος (gamos) — 16 Occurrences

Matthew 22:2 N-AMP
GRK: ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ
NAS: who gave a wedding feast for his son.
KJV: which made a marriage for his son,
INT: who made a wedding feast for the son

Matthew 22:3 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς γάμους καὶ οὐκ
NAS: who had been invited to the wedding feast, and they were unwilling
KJV: to the wedding: and
INT: to the wedding feast and not

Matthew 22:4 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς γάμους
NAS: is ready; come to the wedding feast.'
KJV: come unto the marriage.
INT: to the wedding feast

Matthew 22:8 N-NMS
GRK: Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν
NAS: to his slaves, 'The wedding is ready,
KJV: servants, The wedding is ready,
INT: indeed [the] wedding feast ready is

Matthew 22:9 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς γάμους
NAS: [there], invite to the wedding feast.'
KJV: bid to the marriage.
INT: to the wedding feast

Matthew 22:10 N-GMS
GRK: ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων
INT: became full the wedding feast of guests

Matthew 22:11 N-GMS
GRK: ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου
NAS: who was not dressed in wedding clothes,
KJV: not on a wedding garment:
INT: clothed with clothes of wedding

Matthew 22:12 N-GMS
GRK: ἔχων ἔνδυμα γάμου ὁ δὲ
NAS: without wedding clothes?'
KJV: not having a wedding garment? And
INT: having garment of wedding and

Matthew 25:10 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς γάμους καὶ ἐκλείσθη
NAS: went in with him to the wedding feast; and the door
KJV: him to the marriage: and the door
INT: to the wedding feast and was shut

Luke 12:36 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν γάμων ἵνα ἐλθόντος
NAS: he returns from the wedding feast, so
KJV: from the wedding; that
INT: from the wedding feasts that having come

Luke 14:8 N-AMP
GRK: τινος εἰς γάμους μὴ κατακλιθῇς
NAS: by someone to a wedding feast, do not take
KJV: any [man] to a wedding, sit not
INT: anyone to wedding feasts not do recline

John 2:1 N-NMS
GRK: τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν
NAS: day there was a wedding in Cana
KJV: day there was a marriage in Cana
INT: third a wedding took place in

John 2:2 N-AMS
GRK: εἰς τὸν γάμον
NAS: were invited to the wedding.
KJV: disciples, to the marriage.
INT: to the wedding

Hebrews 13:4 N-NMS
GRK: Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν
NAS: Marriage [is to be held] in honor
KJV: Marriage [is] honourable in
INT: Honorable [let] marriage [be held] in every [way]

Revelation 19:7 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου
NAS: the glory to Him, for the marriage of the Lamb
KJV: for the marriage of the Lamb
INT: is come the marriage of the Lamb

Revelation 19:9 N-GMS
GRK: δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου
NAS: who are invited to the marriage supper
KJV: unto the marriage supper
INT: supper of the marriage of the Lamb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page