1243. διαίρεσις (diairesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1243. διαίρεσις (diairesis) — 3 Occurrences

1 Corinthians 12:4 N-NFP
GRK: Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων
NAS: Now there are varieties of gifts,
KJV: there are diversities of gifts,
INT: varieties moreover of gifts

1 Corinthians 12:5 N-NFP
GRK: καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν
NAS: And there are varieties of ministries,
KJV: there are differences of administrations,
INT: and varieties of services there are

1 Corinthians 12:6 N-NFP
GRK: καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν
NAS: There are varieties of effects,
KJV: there are diversities of operations,
INT: and varieties of working there are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page