1326. διεγείρω (diegeiró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1326. διεγείρω (diegeiró) — 6 Occurrences

Mark 4:39 V-APP-NMS
GRK: καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ
NAS: And He got up and rebuked the wind
KJV: And he arose, and rebuked the wind,
INT: And having been awoke he rebuked the

Luke 8:24 V-AIA-3P
GRK: προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες
NAS: They came to Jesus and woke Him up, saying,
KJV: they came to him, and awoke him,
INT: having come to [him] moreover they awoke him saying

Luke 8:24 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ
NAS: we are perishing! And He got up and rebuked
INT: moreover having arisen he rebuked the

John 6:18 V-PIM/P-3S
GRK: μεγάλου πνέοντος διεγείρετο
NAS: The sea [began] to be stirred up because a strong
KJV: the sea arose by reason of a great
INT: strong blowing was agitated

2 Peter 1:13 V-PNA
GRK: τῷ σκηνώματι διεγείρειν ὑμᾶς ἐν
NAS: [earthly] dwelling, to stir you up by way
KJV: you up by
INT: tabernacle to stir up you by

2 Peter 3:1 V-PIA-1S
GRK: ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν
NAS: to you in which I am stirring up your sincere
KJV: in [both] which I stir up your pure
INT: in [both] which I stir up of you in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page