1382. δοκιμή (dokimé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1382. δοκιμή (dokimé) — 8 Occurrences

Romans 5:4 N-AFS
GRK: δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν ἡ δὲ
NAS: and perseverance, proven character; and proven character,
KJV: patience, experience; and
INT: and endurance character and

Romans 5:4 N-NFS
GRK: ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα
NAS: proven character; and proven character, hope;
KJV: experience; and experience, hope:
INT: and character hope

2 Corinthians 2:9 N-AFS
GRK: γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν εἰ
NAS: that I might put you to the test, whether
KJV: I might know the proof of you,
INT: I might know the proof of you if

2 Corinthians 8:2 N-DFS
GRK: ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ
NAS: that in a great ordeal of affliction
KJV: a great trial of affliction
INT: in much proof of tribulation the

2 Corinthians 9:13 N-GFS
GRK: διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας
NAS: Because of the proof given by this
KJV: Whiles by the experiment of this
INT: through the proof of the service

2 Corinthians 13:3 N-AFS
GRK: ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ
NAS: you are seeking for proof of the Christ
KJV: ye seek a proof of Christ
INT: Since a proof you seek

Philippians 2:22 N-AFS
GRK: τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε
NAS: But you know of his proven worth, that he served
KJV: But ye know the proof of him, that,
INT: but [the] proof of him you know

Hebrews 3:9 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον
INT: of you by testing and saw

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page