1578. ἐκκλίνω (ekklinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1578. ἐκκλίνω (ekklinó) — 3 Occurrences

Romans 3:12 V-AIA-3P
GRK: πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν
NAS: ALL HAVE TURNED ASIDE, TOGETHER
KJV: all gone out of the way, they are
INT: All turned away together they became worthless

Romans 16:17 V-PMA-2P
GRK: ποιοῦντας καὶ ἐκκλίνετε ἀπ' αὐτῶν
NAS: you learned, and turn away from them.
KJV: have learned; and avoid them.
INT: make and turn away from them

1 Peter 3:11 V-AMA-3S
GRK: ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ
NAS: HE MUST TURN AWAY FROM EVIL AND DO
KJV: Let him eschew evil, and
INT: Let him turn aside also from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page