ἐκκλησίᾳ
Englishman's Concordance
ἐκκλησίᾳ (ekklēsia) — 33 Occurrences

Matthew 18:17 N-DFS
GRK: εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐὰν δὲ
NAS: to them, tell it to the church; and if
KJV: tell [it] unto the church: but
INT: tell [it] to the church if moreover

Acts 7:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ
NAS: This is the one who was in the congregation in the wilderness
KJV: in the church in
INT: in the congregation in the

Acts 9:31 N-NFS
GRK: μὲν οὖν ἐκκλησία καθ' ὅλης
NAS: So the church throughout all
KJV: Then had the churches rest throughout
INT: indeed then churches throughout all

Acts 11:26 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι
NAS: they met with the church and taught
KJV: with the church, and
INT: in the church and taught

Acts 15:22 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας
NAS: with the whole church, to choose
KJV: with the whole church, to send chosen
INT: all the church having chosen men

Acts 19:32 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ ἐκκλησία συνκεχυμένη καὶ
NAS: thing and some another, for the assembly was in confusion
KJV: for the assembly was
INT: indeed the church confused and

Acts 19:39 N-DFS
GRK: τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται
NAS: in the lawful assembly.
KJV: in a lawful assembly.
INT: the lawful assembly it will be solved

1 Corinthians 1:2 N-DFS
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: To the church of God
KJV: Unto the church of God which
INT: to the church of God

1 Corinthians 4:17 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
NAS: everywhere in every church.
KJV: in every church.
INT: in every church I teach

1 Corinthians 6:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε
NAS: them as judges who are of no account in the church?
KJV: in the church.
INT: in the church those set you up

1 Corinthians 10:32 N-DFS
GRK: καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: to Greeks or to the church of God;
KJV: nor to the church of God:
INT: and to the church of God

1 Corinthians 11:18 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα
NAS: place, when you come together as a church, I hear
KJV: in the church, I hear
INT: you in church I hear divisions

1 Corinthians 12:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους
NAS: has appointed in the church, first
KJV: some in the church, first apostles,
INT: in the church first apostles

1 Corinthians 14:5 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
NAS: so that the church may receive
KJV: that the church may receive
INT: that the church building up might receive

1 Corinthians 14:19 N-DFS
GRK: ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε
NAS: however, in the church I desire
KJV: Yet in the church I had rather speak
INT: but in [the] church I desire five

1 Corinthians 14:23 N-NFS
GRK: συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ
NAS: if the whole church assembles together
KJV: the whole church be come together
INT: comes together the church whole together

1 Corinthians 14:28 N-DFS
GRK: σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ
NAS: he must keep silent in the church; and let him speak
KJV: in the church; and
INT: let him be silent in [the] church to himself moreover

1 Corinthians 14:35 N-DFS
GRK: λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ
NAS: for a woman to speak in church.
KJV: to speak in the church.
INT: to speak in church

1 Corinthians 16:19 N-DFS
GRK: οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
NAS: in the Lord, with the church that is in their house.
KJV: with the church that is in
INT: house of them church

2 Corinthians 1:1 N-DFS
GRK: ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: [our] brother, To the church of God
KJV: [our] brother, unto the church of God
INT: brother to the church of God

Ephesians 1:22 N-DFS
GRK: πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: over all things to the church,
KJV: over all [things] to the church,
INT: all things to the church

Ephesians 3:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν
NAS: to Him [be] the glory in the church and in Christ
KJV: [be] glory in the church by Christ
INT: in the church and in

Ephesians 5:24 N-NFS
GRK: ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ
NAS: But as the church is subject
KJV: as the church is subject
INT: even as the church is subjected

Philippians 4:15 N-NFS
GRK: οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς
NAS: no church shared
KJV: no church communicated with
INT: not any with me church had fellowship with regard to

Colossians 1:24 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἐκκλησία
NAS: which is the church, in filling
KJV: sake, which is the church:
INT: is the church

Colossians 4:16 N-DFS
GRK: τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ καὶ
NAS: read in the church of the Laodiceans;
KJV: in the church of the Laodiceans;
INT: the of [the] Laodiceans church it might be read and

1 Thessalonians 1:1 N-DFS
GRK: ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν
NAS: and Timothy, To the church of the Thessalonians
KJV: Timotheus, unto the church of the Thessalonians
INT: Timothy to the church of the Thessalonians in

2 Thessalonians 1:1 N-DFS
GRK: ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν
NAS: and Timothy, To the church of the Thessalonians
KJV: Timotheus, unto the church of the Thessalonians
INT: Timothy to the church of Thessalonians in

1 Timothy 3:15 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος
NAS: which is the church of the living
KJV: which is the church of the living God,
INT: which is [the] church of God [the] living

1 Timothy 5:16 N-NFS
GRK: βαρείσθω ἡ ἐκκλησία ἵνα ταῖς
NAS: she must assist them and the church must not be burdened,
KJV: let not the church be charged; that
INT: let be burdened the church that to the

Philemon 1:2 N-DFS
GRK: οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
NAS: our fellow soldier, and to the church in your house:
KJV: and to the church in
INT: house of you church

Hebrews 12:23 N-DFS
GRK: πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων
NAS: to the general assembly and church of the firstborn
KJV: and church of the firstborn,
INT: [to the] general assembly and to [the] church of [the] firstborn [ones] enrolled

3 John 1:9 N-DFS
GRK: τι τῇ ἐκκλησίᾳ ἀλλ' ὁ
NAS: something to the church; but Diotrephes,
KJV: I wrote unto the church: but
INT: something to the church but who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page