1627. ἐκφέρω (ekpheró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1627. ἐκφέρω (ekpheró) — 8 Occurrences

Mark 8:23 V-AIA-3S
GRK: τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω
NAS: by the hand, He brought him out of the village;
INT: of the blind [man] he led forth him out

Luke 15:22 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῦ Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν
NAS: Quickly bring out the best
KJV: servants, Bring forth the best
INT: of him quickly Bring out robe the

Acts 5:6 V-APA-NMP
GRK: αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν
NAS: up and covered him up, and after carrying him out, they buried
KJV: and carried [him] out, and buried
INT: him and having carried out buried [him]

Acts 5:9 V-FIA-3P
GRK: θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε
NAS: are at the door, and they will carry you out [as well].
KJV: shall carry thee out.
INT: door and they will carry out you

Acts 5:10 V-APA-NMP
GRK: νεκράν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς
NAS: her dead, and they carried her out and buried
KJV: and, carrying [her] forth, buried
INT: dead and having carried out they buried [her] by

Acts 5:15 V-PNA
GRK: τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς
NAS: that they even carried the sick
KJV: Insomuch that they brought forth the sick
INT: the streets to bring out the sick

1 Timothy 6:7 V-ANA
GRK: ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα
NAS: we cannot take anything
KJV: carry nothing out.
INT: that neither to carry out anything are we able

Hebrews 6:8 V-PPA-NFS
GRK: ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας
NAS: but if it yields thorns and thistles,
KJV: But that which beareth thorns and
INT: bringing forth however thorns

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page