175. ἄκαρπος (akarpos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 175. ἄκαρπος (akarpos) — 7 Occurrences

Matthew 13:22 Adj-NMS
GRK: λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται
NAS: the word, and it becomes unfruitful.
KJV: and he becometh unfruitful.
INT: word and unfruitful it becomes

Mark 4:19 Adj-NMS
GRK: λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται
NAS: the word, and it becomes unfruitful.
KJV: and it becometh unfruitful.
INT: word and unfruitful it becomes

1 Corinthians 14:14 Adj-NMS
GRK: νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν
NAS: prays, but my mind is unfruitful.
KJV: understanding is unfruitful.
INT: [the] mind of me unfruitful is

Ephesians 5:11 Adj-DNP
GRK: ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους
NAS: Do not participate in the unfruitful deeds
KJV: fellowship with the unfruitful works
INT: works unfruitful of darkness

Titus 3:14 Adj-NMP
GRK: μὴ ὦσιν ἄκαρποι
NAS: so that they will not be unfruitful.
KJV: they be not unfruitful.
INT: not they might be unfruitful

2 Peter 1:8 Adj-AMP
GRK: ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς
NAS: nor unfruitful in the TRUE knowledge
KJV: nor unfruitful in
INT: idle nor unfruitful make [you] as to

Jude 1:12 Adj-NNP
GRK: δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα
NAS: trees without fruit, doubly
KJV: whose fruit withereth, without fruit, twice
INT: trees autumnal without fruit twice having died

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page