2206. ζηλόω (zéloó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2206. ζηλόω (zéloó) — 12 Occurrences

Acts 7:9 V-APA-NMP
GRK: οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ
NAS: The patriarchs became jealous of Joseph
KJV: the patriarchs, moved with envy, sold
INT: the patriarchs having envied Joseph

Acts 17:5 V-APA-NMP
GRK: Ζηλώσαντες δὲ οἱ
NAS: But the Jews, becoming jealous and taking along
KJV: which believed not, moved with envy,
INT: having become envious moreover the

1 Corinthians 12:31 V-PMA-2P
GRK: ζηλοῦτε δὲ τὰ
NAS: But earnestly desire the greater
KJV: But covet earnestly the best gifts:
INT: Be desirous of however the

1 Corinthians 13:4 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπη οὐ ζηλοῖ ἡ ἀγάπη
NAS: is kind [and] is not jealous; love
KJV: charity envieth not;
INT: love not is envious love

1 Corinthians 14:1 V-PMA-2P
GRK: τὴν ἀγάπην ζηλοῦτε δὲ τὰ
NAS: yet desire earnestly spiritual
KJV: and desire spiritual
INT: love be desirous of moreover

1 Corinthians 14:39 V-PMA-2P
GRK: ἀδελφοί μου ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν
NAS: my brethren, desire earnestly to prophesy,
KJV: brethren, covet to prophesy,
INT: brothers of me be desirous to prophesy

2 Corinthians 11:2 V-PIA-1S
GRK: ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς
NAS: For I am jealous for you with a godly
KJV: For I am jealous over you with godly
INT: I am jealous as to indeed you

Galatians 4:17 V-PIA-3P
GRK: ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ
NAS: They eagerly seek
KJV: They zealously affect you, [but] not
INT: They are zealous after you not

Galatians 4:17 V-PSA-2P
GRK: ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε
NAS: They eagerly seek you, not commendably,
KJV: you, that ye might affect them.
INT: that them you might be zealous after

Galatians 4:18 V-PNM/P
GRK: καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ
NAS: always to be eagerly sought in a commendable manner,
KJV: [it is] good to be zealously affected always
INT: good [it is] moreover to be zealous in a right [thing]

James 4:2 V-PIA-2P
GRK: φονεύετε καὶ ζηλοῦτε καὶ οὐ
NAS: [so] you commit murder. You are envious and cannot
KJV: and desire to have, and
INT: you kill and are desirous and not

Revelation 3:19 V-PMA-2S
GRK: καὶ παιδεύω ζήλευε οὖν καὶ
KJV: and chasten: be zealous therefore, and
INT: and discipline be you zealous therefore and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page