2213. ζήτημα (zétéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2213. ζήτημα (zétéma) — 5 Occurrences

Acts 15:2 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ζητήματος τούτου
NAS: concerning this issue.
KJV: about this question.
INT: about the question this

Acts 18:15 N-NNP
GRK: εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ
NAS: but if there are questions about words
KJV: if it be a question of words
INT: if however a question it be about

Acts 23:29 N-GNP
GRK: ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου
NAS: over questions about
KJV: of questions of their
INT: to be accused concerning questions of the law

Acts 25:19 N-ANP
GRK: ζητήματα δέ τινα
NAS: some points of disagreement with him about
KJV: had certain questions against him
INT: questions moreover certain

Acts 26:3 N-GNP
GRK: τε καὶ ζητημάτων διὸ δέομαι
NAS: customs and questions among
KJV: and questions which are among
INT: and also questions therefore I implore [you]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page