2214. ζήτησις (zétésis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2214. ζήτησις (zétésis) — 8 Occurrences

John 3:25 N-NFS
GRK: Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν
NAS: there arose a discussion on the part of John's
KJV: there arose a question between
INT: Arose then a question of the

Acts 15:2 N-GFS
GRK: στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης
NAS: dissension and debate with them, [the brethren] determined
INT: a commotion and discussion not a little

Acts 15:7 N-GFS
GRK: Πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς
NAS: much debate, Peter
INT: of much moreover discussion having taken place having risen up

Acts 25:20 N-AFS
GRK: περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ
NAS: Being at a loss how to investigate such
KJV: manner of questions, I asked
INT: concerning this inquiry asked if

1 Timothy 1:4 N-AFP
GRK: ἀπεράντοις αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον
KJV: which minister questions, rather than
INT: endless which questionings bring rather

1 Timothy 6:4 N-AFP
GRK: νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας
NAS: but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words,
KJV: about questions and
INT: unhealthy about questions and disputes of words

2 Timothy 2:23 N-AFP
GRK: καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ εἰδὼς
NAS: and ignorant speculations, knowing
KJV: and unlearned questions avoid, knowing
INT: and undisciplined questionings refuse knowing

Titus 3:9 N-AFP
GRK: μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας
NAS: foolish controversies and genealogies
KJV: foolish questions, and
INT: foolish moreover controversies and genealogies

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page