2549. κακία (kakia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2549. κακία (kakia) — 11 Occurrences

Matthew 6:34 N-NFS
GRK: ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς
NAS: has enough trouble of its own.
KJV: unto the day [is] the evil thereof.
INT: day [is] the trouble of it

Acts 8:22 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης
NAS: of this wickedness of yours,
KJV: this thy wickedness, and pray
INT: of the wickedness of you this

Romans 1:29 N-DFS
GRK: πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ μεστοὺς φθόνου
NAS: wickedness, greed, evil; full of envy,
KJV: covetousness, maliciousness; full
INT: wickedness covetousness malice full of envy

1 Corinthians 5:8 N-GFS
GRK: ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας
NAS: with the leaven of malice and wickedness,
KJV: the leaven of malice and
INT: with leaven of malice and wickedness

1 Corinthians 14:20 N-DFS
GRK: ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε ταῖς
NAS: yet in evil be infants,
KJV: howbeit in malice be ye children,
INT: but in the [regard to] evil be little children in the [regard to]

Ephesians 4:31 N-DFS
GRK: σὺν πάσῃ κακίᾳ
NAS: from you, along with all malice.
KJV: with all malice:
INT: with all malice

Colossians 3:8 N-AFS
GRK: ὀργήν θυμόν κακίαν βλασφημίαν αἰσχρολογίαν
NAS: wrath, malice, slander,
KJV: wrath, malice, blasphemy,
INT: anger rage malice slander foul language

Titus 3:3 N-DFS
GRK: ποικίλαις ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ
NAS: spending our life in malice and envy,
KJV: living in malice and envy,
INT: various in malice and envy

James 1:21 N-GFS
GRK: καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι
NAS: and [all] that remains of wickedness, in humility
KJV: superfluity of naughtiness, and receive
INT: and abounding of wickedness in humility

1 Peter 2:1 N-AFS
GRK: οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα
NAS: all malice and all
KJV: laying aside all malice, and all
INT: therefore all malice and all

1 Peter 2:16 N-GFS
GRK: ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν
NAS: as a covering for evil, but [use it] as bondslaves
KJV: for a cloke of maliciousness, but as
INT: having of the evil the freedom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page