2746. καύχησις (kauchesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2746. καύχησις (kauchesis) — 11 Occurrences

Romans 3:27 N-NFS
GRK: οὖν ἡ καύχησις ἐξεκλείσθη διὰ
NAS: then is boasting? It is excluded.
KJV: Where [is] boasting then?
INT: then [is] the boasting It was excluded Through

Romans 15:17 N-AFS
GRK: οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ
NAS: I have found reason for boasting in things pertaining
KJV: therefore whereof I may glory through
INT: therefore the boasting in Christ

1 Corinthians 15:31 N-AFS
GRK: τὴν ὑμετέραν καύχησιν ἀδελφοί ἣν
NAS: brethren, by the boasting in you which
INT: our boasting brothers which

2 Corinthians 1:12 N-NFS
GRK: Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη
NAS: For our proud confidence is this:
KJV: For our rejoicing is this,
INT: For [the] boasting of us this

2 Corinthians 7:4 N-NFS
GRK: πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: in you; great is my boasting on your behalf.
KJV: great [is] my glorying of you:
INT: great to me boasting in respect of you

2 Corinthians 7:14 N-NFS
GRK: καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ
NAS: so also our boasting before Titus
KJV: so our boasting, which [I made] before
INT: also the boasting of us which

2 Corinthians 8:24 N-GFS
GRK: καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: of your love and of our reason for boasting about
KJV: and of our boasting on your
INT: and of our boasting about you

2 Corinthians 11:10 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ καύχησις αὕτη οὐ
NAS: is in me, this boasting of mine
KJV: me of this boasting in the regions
INT: that the boasting this not

2 Corinthians 11:17 N-GFS
GRK: ὑποστάσει τῆς καυχήσεως
NAS: in this confidence of boasting.
KJV: this confidence of boasting.
INT: confidence of boasting

1 Thessalonians 2:19 N-GFS
GRK: ἢ στέφανος καυχήσεως ἢ οὐχὶ
NAS: crown of exultation? Is it not even
KJV: or crown of rejoicing? [Are] not
INT: or crown of boasting or [are] not

James 4:16 N-NFS
GRK: ὑμῶν πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά
NAS: all such boasting is evil.
KJV: all such rejoicing is evil.
INT: of you all boasting such evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page