2816. κληρονομέω (kléronomeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2816. κληρονομέω (kléronomeó) — 18 Occurrences

Matthew 5:5 V-FIA-3P
GRK: ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν
NAS: are the gentle, for they shall inherit the earth.
KJV: for they shall inherit the earth.
INT: for they will inherit the earth

Matthew 19:29 V-FIA-3S
GRK: ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει
NAS: many times as much, and will inherit eternal
KJV: and shall inherit everlasting
INT: life eternal will inherit

Matthew 25:34 V-AMA-2P
GRK: πατρός μου κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην
NAS: of My Father, inherit the kingdom
KJV: Father, inherit the kingdom
INT: Father of me inherit the prepared

Mark 10:17 V-ASA-1S
GRK: ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: shall I do to inherit eternal
KJV: that I may inherit eternal
INT: life eternal I might inherit

Luke 10:25 V-FIA-1S
GRK: ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: shall I do to inherit eternal
KJV: shall I do to inherit eternal
INT: life eternal will I inherit

Luke 18:18 V-FIA-1S
GRK: ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: shall I do to inherit eternal
KJV: shall I do to inherit eternal
INT: life eternal will I inherit

1 Corinthians 6:9 V-FIA-3P
GRK: βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν Μὴ πλανᾶσθε
NAS: that the unrighteous will not inherit the kingdom
KJV: shall not inherit the kingdom of God?
INT: kingdom not will inherit not Be misled

1 Corinthians 6:10 V-FIA-3P
GRK: βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν
NAS: swindlers, will inherit the kingdom
INT: [the] kingdom of God will inherit

1 Corinthians 15:50 V-ANA
GRK: βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναται
NAS: cannot inherit the kingdom
KJV: cannot inherit the kingdom
INT: [the] kingdom of God to inherit not is able

1 Corinthians 15:50 V-PIA-3S
GRK: τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ
NAS: does the perishable inherit the imperishable.
KJV: doth corruption inherit incorruption.
INT: the immortality does inherit

Galatians 4:30 V-FIA-3S
GRK: γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς
NAS: OF THE BONDWOMAN SHALL NOT BE AN HEIR WITH THE SON
KJV: shall not be heir with the son
INT: indeed not may inherit the son

Galatians 5:21 V-FIA-3P
GRK: θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν
NAS: such things will not inherit the kingdom
KJV: shall not inherit the kingdom of God.
INT: God's not will inherit

Hebrews 1:4 V-RIA-3S
GRK: παρ' αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα
NAS: than the angels, as He has inherited a more excellent
KJV: as he hath by inheritance obtained a more excellent
INT: beyond them he has inherited a name

Hebrews 1:14 V-PNA
GRK: τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
NAS: of those who will inherit salvation?
KJV: them who shall be heirs of salvation?
INT: those being about to inherit salvation

Hebrews 6:12 V-PPA-GMP
GRK: καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
NAS: and patience inherit the promises.
KJV: and patience inherit the promises.
INT: and patience inherit the promises

Hebrews 12:17 V-ANA
GRK: μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν
NAS: when he desired to inherit the blessing,
KJV: when he would have inherited the blessing,
INT: afterward wishing to inherit the blessing

1 Peter 3:9 V-ASA-2P
GRK: ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε
NAS: for the very purpose that you might inherit a blessing.
KJV: that ye should inherit a blessing.
INT: that blessing you should inherit

Revelation 21:7 V-FIA-3S
GRK: ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα καὶ
NAS: He who overcomes will inherit these things,
KJV: He that overcometh shall inherit all things;
INT: He that overcomes will inherit all things and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page