2826. κλινίδιον (klinidion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2826. κλινίδιον (klinidion) — 3 Occurrences

Luke 5:19 N-DNS
GRK: σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ
NAS: the tiles with his stretcher, into the middle
KJV: with [his] couch into
INT: with the mat into the

Luke 5:24 N-ANS
GRK: ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου
NAS: up, and pick up your stretcher and go
KJV: take up thy couch, and go into
INT: having taken up the mat of you go

Acts 5:15 N-GNP
GRK: τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων
INT: to put [them] on small beds and mats

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page