κλίνης
Englishman's Concordance
κλίνης (klinēs) — 4 Occurrences

Matthew 9:2 N-GFS
GRK: παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον καὶ
NAS: lying on a bed. Seeing
KJV: lying on a bed: and Jesus
INT: a paralytic on a bed lying and

Luke 5:18 N-GFS
GRK: φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς
NAS: [were] carrying on a bed a man
KJV: brought in a bed a man which
INT: carrying upon a mat a man who

Luke 8:16 N-GFS
GRK: ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν ἀλλ'
NAS: it under a bed; but he puts
KJV: putteth [it] under a bed; but setteth
INT: or under a bed puts [it] but

Luke 17:34 N-GFS
GRK: δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς ὁ
NAS: in one bed; one
KJV: one bed; the one
INT: two [men] upon bed one the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page