2868. κονιορτός (koniortos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2868. κονιορτός (koniortos) — 5 Occurrences

Matthew 10:14 N-AMS
GRK: ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν
NAS: shake the dust off
KJV: city, shake off the dust of your feet.
INT: shake off the dust of the feet

Luke 9:5 N-AMS
GRK: ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν
NAS: shake the dust off
KJV: shake off the very dust from your
INT: that the dust from the

Luke 10:11 N-AMS
GRK: Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα
NAS: Even the dust of your city
KJV: Even the very dust of your
INT: Even the dust that having clung

Acts 13:51 N-AMS
GRK: ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν
NAS: But they shook off the dust of their feet
KJV: they shook off the dust of their
INT: having shaken off the dust of the feet

Acts 22:23 N-AMS
GRK: ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς
NAS: and tossing dust into the air,
KJV: and threw dust into the air,
INT: garments and dust throwing into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page