3136. Μάρθα (Martha)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3136. Μάρθα (Martha) — 13 Occurrences

Luke 10:38 N-NFS
GRK: τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν
NAS: named Martha welcomed
KJV: woman named Martha received him
INT: certain by name Martha received him

Luke 10:40 N-NFS
GRK: ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ
NAS: But Martha was distracted with all
KJV: But Martha was cumbered about
INT: but Martha was distracted about

Luke 10:41 N-VFS
GRK: ὁ κύριος Μάρθα Μάρθα μεριμνᾷς
NAS: and said to her, Martha, Martha,
KJV: unto her, Martha, Martha,
INT: the Lord Martha Martha you are anxious

Luke 10:41 N-VFS
GRK: κύριος Μάρθα Μάρθα μεριμνᾷς καὶ
NAS: to her, Martha, Martha, you are worried
KJV: Martha, Martha, thou art careful
INT: Lord Martha Martha you are anxious and

John 11:1 N-GFS
GRK: Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς
NAS: of Mary and her sister Martha.
KJV: her sister Martha.
INT: of Mary and Martha the sister

John 11:5 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν
NAS: loved Martha and her sister
KJV: Jesus loved Martha, and her
INT: Jesus Martha and the

John 11:19 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ
NAS: had come to Martha and Mary,
KJV: came to Martha and Mary,
INT: unto Martha and Mary

John 11:20 N-NFS
GRK: ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν
NAS: Martha therefore, when
KJV: Then Martha, as soon as she heard
INT: Therefore Martha when she heard

John 11:21 N-NFS
GRK: οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν
NAS: Martha then said
KJV: Then said Martha unto Jesus,
INT: Therefore Martha to

John 11:24 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ Μάρθα Οἶδα ὅτι
NAS: Martha said to Him, I know
KJV: Martha saith unto him,
INT: to him Martha I know that

John 11:30 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ Μάρθα
NAS: in the place where Martha met Him.
KJV: that place where Martha met him.
INT: him Martha

John 11:39 N-NFS
GRK: τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε ἤδη
NAS: the stone. Martha, the sister
KJV: the stone. Martha, the sister
INT: of him who has died Martha Lord already

John 12:2 N-NFS
GRK: καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει ὁ
NAS: there, and Martha was serving;
KJV: a supper; and Martha served: but
INT: and Martha served

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page