3345. μετασχηματίζω (metaschématizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3345. μετασχηματίζω (metaschématizó) — 5 Occurrences

1 Corinthians 4:6 V-AIA-1S
GRK: δέ ἀδελφοί μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν
NAS: brethren, I have figuratively applied to myself
KJV: brethren, I have in a figure transferred to
INT: moreover brothers I transferred to myself

2 Corinthians 11:13 V-PPM-NMP
GRK: ἐργάται δόλιοι μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους
NAS: workers, disguising themselves as apostles
KJV: workers, transforming themselves into
INT: workers deceitful disguising themselves as apostles

2 Corinthians 11:14 V-PIM-3S
GRK: ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον
NAS: Satan disguises himself as an angel
KJV: himself is transformed into
INT: Satan masquerades as an angel

2 Corinthians 11:15 V-PIM/P-3P
GRK: διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι
NAS: also disguise themselves as servants
KJV: also be transformed as
INT: servants of him masquerade as servants

Philippians 3:21 V-FIA-3S
GRK: ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα
NAS: who will transform the body
KJV: Who shall change our vile
INT: who will transform the body

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page