3495. νεανίσκος (neaniskos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3495. νεανίσκος (neaniskos) — 11 Occurrences

Matthew 19:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ νεανίσκος Ταῦτα πάντα
NAS: The young man said to Him, All
KJV: The young man saith unto him,
INT: to him the young man things All these

Matthew 19:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον
NAS: But when the young man heard this
KJV: But when the young man heard
INT: moreover the young man the statement

Mark 14:51 N-NMS
GRK: Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει
NAS: A young man was following Him, wearing
KJV: certain young man, having a linen cloth
INT: And [a] young man certain was following

Mark 16:5 N-AMS
GRK: μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν
NAS: they saw a young man sitting
KJV: they saw a young man sitting
INT: tomb they saw a young man sitting on

Luke 7:14 N-VMS
GRK: καὶ εἶπεν Νεανίσκε σοὶ λέγω
NAS: And He said, Young man, I say
KJV: he said, Young man, I say
INT: And he said Young man to you I say

Acts 2:17 N-NMP
GRK: καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις
NAS: SHALL PROPHESY, AND YOUR YOUNG MEN SHALL SEE
KJV: and your young men shall see visions,
INT: and the young men of you visions

Acts 5:10 N-NMP
GRK: δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν
NAS: and breathed her last, and the young men came
KJV: and the young men came in,
INT: moreover the young [men] found her

Acts 23:18 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν νεανίσκον ἀγαγεῖν πρὸς
INT: this young man to lead to

Acts 23:22 N-AMS
GRK: ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ
NAS: let the young man go,
INT: dismissed the young man having instructed [him] to no one

1 John 2:13 N-VMP
GRK: γράφω ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε
NAS: I am writing to you, young men, because
KJV: unto you, young men, because
INT: I write to you young men because you have overcome

1 John 2:14 N-VMP
GRK: ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί
NAS: I have written to you, young men, because
KJV: unto you, young men, because
INT: I have written to you young men because strong

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page