3795. ὀψάριον (opsarion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3795. ὀψάριον (opsarion) — 5 Occurrences

John 6:9 N-ANP
GRK: καὶ δύο ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα
NAS: and two fish, but what
KJV: and two small fishes: but what
INT: and two small fish but these

John 6:11 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον
NAS: also of the fish as much
KJV: of the fishes as much as
INT: of the fish as much as they wished

John 21:9 N-ANS
GRK: κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ
NAS: [already] laid and fish placed
KJV: there, and fish laid
INT: lying and fish lying on [it] and

John 21:10 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε
NAS: some of the fish which
KJV: Bring of the fish which ye have
INT: of the fish which you took

John 21:13 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως
NAS: and gave [it] to them, and the fish likewise.
KJV: them, and fish likewise.
INT: and the fish likewise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page