3906. παρατηρέω (paratéreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3906. παρατηρέω (paratéreó) — 6 Occurrences

Mark 3:2 V-IIA-3P
GRK: καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ
NAS: They were watching Him [to see] if
KJV: And they watched him, whether
INT: and they were watching him whether

Luke 6:7 V-IIM-3P
GRK: παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν
NAS: and the Pharisees were watching Him closely [to see] if
KJV: and Pharisees watched him, whether
INT: were closely watching moreover him

Luke 14:1 V-PPM-NMP
GRK: αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν
NAS: bread, they were watching Him closely.
INT: they were watching him

Luke 20:20 V-APA-NMP
GRK: Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους
NAS: So they watched Him, and sent spies
KJV: And they watched [him], and sent forth
INT: And having watched [him] they sent spies

Acts 9:24 V-IIM-3P
GRK: ἐπιβουλὴ αὐτῶν παρετηροῦντο δὲ καὶ
NAS: They were also watching the gates
KJV: And they watched the gates
INT: plot of them they were closely watching moreover also

Galatians 4:10 V-PIM-2P
GRK: ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας
NAS: You observe days and months
KJV: Ye observe days, and
INT: Days you observe and months

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page