παρατιθέμενος
Englishman's Concordance
παρατιθέμενος (paratithemenos) — 1 Occurrence

Acts 17:3 V-PPM-NMS
GRK: διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν
NAS: explaining and giving evidence that the Christ
KJV: Opening and alleging, that Christ
INT: opening and setting forth that the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page