3908. παρατίθημι (paratithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3908. παρατίθημι (paratithémi) — 19 Occurrences

Matthew 13:24 V-AIA-3S
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: Jesus presented another parable
KJV: parable put he forth unto them,
INT: Another parable put he before them saying

Matthew 13:31 V-AIA-3S
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: He presented another parable
KJV: parable put he forth unto them,
INT: Another parable put he before them saying

Mark 6:41 V-PSA-3P
GRK: αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς καὶ
NAS: [them] to the disciples to set before them; and He divided
KJV: disciples to set before them; and
INT: of him that they might set before them And

Mark 8:6 V-PSA-3P
GRK: αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν καὶ παρέθηκαν
NAS: them to His disciples to serve to them, and they served
KJV: to set before [them]; and
INT: of him that they might set before [them] And they set [it] before

Mark 8:6 V-AIA-3P
GRK: παρατιθῶσιν καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ
NAS: to serve to them, and they served them to the people.
KJV: [them]; and they did set [them] before the people.
INT: they might set before [them] And they set [it] before the crowd

Mark 8:7 V-ANP
GRK: καὶ ταῦτα παρατιθέναι
NAS: these to be served as well.
KJV: them also before [them].
INT: also these to be set before [them]

Luke 9:16 V-ANA
GRK: τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ
NAS: [them] to the disciples to set before the people.
KJV: to the disciples to set before the multitude.
INT: to the disciples to set before the crowd

Luke 10:8 V-PPM/P-ANP
GRK: ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν
NAS: you, eat what is set before you;
KJV: eat such things as are set before you:
INT: eat the things set before you

Luke 11:6 V-FIA-1S
GRK: ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ
NAS: and I have nothing to set before him';
KJV: I have nothing to set before him?
INT: I have what I will set before him

Luke 12:48 V-AIM-3P
GRK: καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ περισσότερον
NAS: and to whom they entrusted much,
KJV: to whom men have committed much,
INT: and to whom was committed much the more

Luke 23:46 V-PIM-1S
GRK: χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά
NAS: INTO YOUR HANDS I COMMIT MY SPIRIT.
KJV: thy hands I commend my spirit:
INT: [the] hands of you I will commit the Spirit

Acts 14:23 V-AIM-3P
GRK: μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ
NAS: with fasting, they commended them to the Lord
KJV: fasting, they commended them
INT: with fasting they committed them to the

Acts 16:34 V-AIA-3S
GRK: τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν καὶ
NAS: them into his house and set food
KJV: he set meat before them, and rejoiced,
INT: the house he laid a table [for them] and

Acts 17:3 V-PPM-NMS
GRK: διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν
NAS: explaining and giving evidence that the Christ
KJV: Opening and alleging, that Christ
INT: opening and setting forth that the

Acts 20:32 V-PIM-1S
GRK: τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ
NAS: And now I commend you to God
KJV: now, brethren, I commend you to God,
INT: now I commit you to

1 Corinthians 10:27 V-PPM/P-ANS
GRK: πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε
NAS: anything that is set before you without
KJV: whatsoever is set before you,
INT: all that is set before you eat

1 Timothy 1:18 V-PIM-1S
GRK: τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι τέκνον
NAS: command I entrust to you, Timothy,
KJV: This charge I commit unto thee, son
INT: charge I commit to you [my] child

2 Timothy 2:2 V-AIM-2S
GRK: μαρτύρων ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις
NAS: witnesses, entrust these
KJV: the same commit thou to faithful
INT: witnesses these commit to faithful men

1 Peter 4:19 V-PMM/P-3P
GRK: πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς
NAS: of God shall entrust their souls
KJV: of God commit the keeping of their
INT: to a faithful Creator let them commit the souls

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page