παρέθηκεν
Englishman's Concordance
παρέθηκεν (parethēken) — 3 Occurrences

Matthew 13:24 V-AIA-3S
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: Jesus presented another parable
KJV: parable put he forth unto them,
INT: Another parable put he before them saying

Matthew 13:31 V-AIA-3S
GRK: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: He presented another parable
KJV: parable put he forth unto them,
INT: Another parable put he before them saying

Acts 16:34 V-AIA-3S
GRK: τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν καὶ
NAS: them into his house and set food
KJV: he set meat before them, and rejoiced,
INT: the house he laid a table [for them] and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page