παρατίθεμαι
Englishman's Concordance
παρατίθεμαι (paratithemai) — 3 Occurrences

Luke 23:46 V-PIM-1S
GRK: χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά
NAS: INTO YOUR HANDS I COMMIT MY SPIRIT.
KJV: thy hands I commend my spirit:
INT: [the] hands of you I will commit the Spirit

Acts 20:32 V-PIM-1S
GRK: τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ
NAS: And now I commend you to God
KJV: now, brethren, I commend you to God,
INT: now I commit you to

1 Timothy 1:18 V-PIM-1S
GRK: τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι τέκνον
NAS: command I entrust to you, Timothy,
KJV: This charge I commit unto thee, son
INT: charge I commit to you [my] child

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page