παρατιθέμενα
Englishman's Concordance
παρατιθέμενα (paratithemena) — 1 Occurrence

Luke 10:8 V-PPM/P-ANP
GRK: ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν
NAS: you, eat what is set before you;
KJV: eat such things as are set before you:
INT: eat the things set before you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page