παρατιθέμενον
Englishman's Concordance
παρατιθέμενον (paratithemenon) — 1 Occurrence

1 Corinthians 10:27 V-PPM/P-ANS
GRK: πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε
NAS: anything that is set before you without
KJV: whatsoever is set before you,
INT: all that is set before you eat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page