παράθου
Englishman's Concordance
παράθου (parathou) — 1 Occurrence

2 Timothy 2:2 V-AIM-2S
GRK: μαρτύρων ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις
NAS: witnesses, entrust these
KJV: the same commit thou to faithful
INT: witnesses these commit to faithful men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page