3980. πειθαρχέω (peitharcheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3980. πειθαρχέω (peitharcheó) — 4 Occurrences

Acts 5:29 V-PNA
GRK: ἀπόστολοι εἶπαν Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ
NAS: answered, We must obey God rather
KJV: and said, We ought to obey God rather
INT: apostles said To obey it is necessary God

Acts 5:32 V-PPA-DMP
GRK: θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ
NAS: has given to those who obey Him.
KJV: God hath given to them that obey him.
INT: God to those that obey him

Acts 27:21 V-APA-AMP
GRK: ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι μὴ
NAS: you ought to have followed my advice and not to have set sail
KJV: ye should have hearkened unto me,
INT: O men having been obedient to me not

Titus 3:1 V-PNA
GRK: ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν πρὸς πᾶν
NAS: to authorities, to be obedient, to be ready
KJV: powers, to obey magistrates, to be
INT: to authorities to be subject to be obedient for every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page