4094. πίναξ (pinax)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4094. πίναξ (pinax) — 5 Occurrences

Matthew 14:8 N-DFS
GRK: ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν
NAS: me here on a platter the head
KJV: head in a charger.
INT: here upon a dish the head

Matthew 14:11 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη
NAS: was brought on a platter and given
KJV: was brought in a charger, and given
INT: of him on a dish and was given

Mark 6:25 N-DFS
GRK: μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν
NAS: of John the Baptist on a platter.
KJV: in a charger the head
INT: to me upon a dish the head

Mark 6:28 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν
NAS: his head on a platter, and gave
KJV: head in a charger, and gave
INT: it upon a dish and gave

Luke 11:39 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε τὸ
NAS: of the cup and of the platter; but inside
KJV: of the cup and the platter; but your
INT: and of the dish you cleanse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page